Onderzoeksclusters

Onderzoek in de masteropleiding Sociale Interventie


Onderzoek en masteropleiding

Meerdere medewerkers van verschillende organisaties werken onder begeleiding van hoogleraren aan een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar een vraagstuk waarmee zij in hun werkpraktijk te maken hebben. Tegelijkertijd nemen deze medewerkers deel aan de masteropleiding Sociale Interventie. Het betreft een officieel erkende academische Master of Science. Na afronding van de studie, die wordt afgesloten met een onderzoeksrapport als thesis, ontvangt de medewerker de mastertitel MSc.

Duur

De looptijd van het onderzoek én van de masterstudie is 2 jaar. Een organisatie koopt een plaats in dit onderzoek en koopt daarmee ook een studieplaats voor een medewerker in de studiegroep die de masteropleiding volgt.

Voorbeeld onderzoekscluster

Een bijvoorbeeld is het cluster Transitie Jeugdzorg. Vijf Organisaties, waaronder  uitvoerende jeugdzorginstellingen, een expertisecentrum en/of  brancheorganisatie, een zorgverzekeraar en een ambtelijke organisatie (ministerie, provincie gemeente) worden uitgenodigd om mee te doen in een onderzoek naar verbetering in de jeugdzorg. Onder begeleiding van een hoogleraar, die het onderzoekscluster heeft geadopteerd, wordt een onderzoekstraject ingericht waarin deze vijf organisaties actief meedoen. De vijf medewerkers, die vanuit hun organisaties zijn afgevaardigd om in dit onderzoek binnen hun organisatie te trekken, doen dit onderzoek vanuit hun masteropleiding. Deelnemers van een cluster vormen met hun sponsoren een werkgemeenschap. In de werkgemeenschap wordt het onderzoek bestuurlijk verankerd.

Opbrengst organisatie

De organisatie neemt deel aan een begeleid onderzoek naar een actueel vraagstuk dat niet alleen binnen een organisatie maar ook tussen organisaties kan worden opgepakt. Het mes snijdt aan meerdere kanten:

 • Betaalbaar onderzoek. Voor een betrokken organisatie is dit een relatief goedkope vorm van doen van onderzoek in een voor de organisatie relevant thema;
 • Netwerk. Deelnemers/onderzoekers werken aan een netwerk tussen partijen, die met elkaar een leergemeenschap vormen. Zij maken deel uit van de grotere leergroep, bestaande uit de verschillende onderzoeksclusters, waarin expertise wordt gedeeld;
 • State-of-the-art inzichten. De druk van de mastertitel vertaalt commitment en voornemens in concrete acties. Er is hoogwaardige begeleiding vanuit een team van docenten die voortdurend state-of-the-art inzichten aandragen;
 • Wetenschappelijk verankerd. De veranderkundige expertise van het kernteam van de opleiding garandeert een doorwrochte en in de wetenschap geankerde onderzoeksaanpak;
 • Handelingsbekwame professionals. De werkwijze stuurt aan op het handelings- bekwamer maken van professionals en hun organisaties;
 • Grensoverschrijdend samenwerken. De werkwijze is een voorbeeld van grensoverschrijdend samenwerken waarin deskundigheid, lokale innovatie en kennisuitwisseling hand in hand gaan;
 • Generiek rendement voor organisaties. Het rendement voor organisaties is dat medewerkers leren discipline overstijgend te werken vanuit verschillende logica’s. Zij leren om te gaan met verschillende legitimatiekaders, zij verwerven handelingsrepertoire om vraagstukken veranderkundig op te kunnen pakken en zij leren om meervoudig gefundeerde beleidskeuzes te maken.

Mogelijkheid tot cocreatie

Het is mogelijk om als organisatie in overleg met LESI een eigen onderzoeksthema in te brengen en met LESI op zoek te gaan naar onderzoekspartners die in het traject willen participeren.

Opbrengst student

De individuele opbrengst voor studenten is:

 • mastertitel Sociale Interventie (NVAO geaccrediteerde academische Master of Science);
 • eigen maken van kennis over en toepassen van sociale interventies;
 • state-of-the-art kennis over ontwikkelingen in het sociale domein, veranderkundige, bestuurlijke en filosofische en sociaal psychologische kennis over sociale interventie;
 • ervaring in het entameren, doen en beoordelen van onderzoek;
 • methodisch maken van eigen ervaringen en inzichten;
 • deel uit maken van een professioneel netwerk.

Binnen een thema werken deelnemers aan een eigen onderdeel of lijn vanuit hun eigen deskundigheid, werkpraktijk en vakinhoudelijke focus zodat ieder individueel beoordeeld kan worden op een eigen eindwerkstuk en daarmee een mastertitel kan verwerven.

Meerdere clusters in de masteropleiding

De LESI master opleiding heeft clusters van onderzoeksvelden gerelateerd aan actuele maatschappelijk vraagstukken in het sociale domein. Elke cluster bestaan uit meerdere deelnemers. 

LESI biedt de volgende onderzoeksclusters:

 1. Kwetsbare burgers: over voorkomen van en omgaan met sociaal isolement
 2. Transformatie: leren en evalueren van de lokale transitieaanpak
 3. Kwaliteitszorg: interne kwaliteitsontwikkeling en externe verantwoording
 4. Diversiteit en leiderschap
 5. Ouderen en Kunst; over kunstbeoefening en welzijn
 6. Cocreatie: Eigen voorstel voor een cluster door een klantorganisatie
 7. Vrij onderzoeksthema: studenten met een individueel thema met de mogelijkheid aan te sluiten bij een lopend cluster 

Ervaring met onderzoekclusters

In eerder opleidingen is geëxperimenteerd met het werken in onderzoeksclusters aan de hand van het thema sociaal isolement. Studenten  aan de masteropleiding van LESI, tevens projectleiders bij ouderen organisaties uit Rotterdam maakten deel uit van een meerjarig onderzoek naar sociaal isolement bij ouderen. Het netwerk wat hieruit is voortgekomen, is nog steeds actief. Naast alle opbrengsten zoals hierboven genoemd bleek deelname aan de opleiding de verankering van inzichten ten goede te komen. Ondertussen zijn er verschillende vervolgtrajecten op dit thema gekomen zowel in Rotterdam als daarbuiten.

LESI

 
Copyright © 2017/2018 LESI
Telefoon secretariaat: 030-2122000